Anderstalige nieuwkomers

Anderstalige nieuwkomers (Ans) zijn kinderen die pas vanuit het buitenland naar België zijn gekomen. Ze kennen nog geen Nederlands, maar zijn wel leerplichtig.

In scholen waar veel Ans zijn, wordt voor deze leerlingen een onthaalonderwijs ingericht. Voor de schooljaren 2011-2012 en 2012-2013 is dit voor onze school het geval. Binnen de onthaalklas ontwikkelt de nieuwkomer de nodige taal-  en andere vaardigheden om leerboodschappen te kunnen begrijpen en om deel te nemen aan het sociale verkeer dat in de klas en op school plaatsgrijpt.

Als school vinden we het belangrijk om deze kinderen goed op te vangen en hen zo goed mogelijk te begeleiden in hun schoolloopbaan. De klastitularis, de zorgcoördinator en de okanleerkracht (onthaalklas) delen hiervoor samen de verantwoordelijkheid, maar we zien het als een taak van het hele team om deze kinderen een welkom gevoel te geven in onze school.

We willen de Ans in de eerste plaats helpen zich goed te voelen in de nieuwe klas en school. Ook de taalvaardigheid van deze leerlingen willen we helpen ontwikkelen. We focussen ons op vaardigheden die de Ans in staat moeten stellen zich te integreren in onze samenleving.

Taal wordt in de eerste plaats verworven door taal te gebruiken, dus niet door woordenschatlijstjes van buiten te leren of grammaticaoefeningen te maken om er een bepaalde regel in te drillen. Net als baby’s verwerven Ans het Nederlands het snelst door de taal veel te horen en na verloop van tijd ook te
gebruiken. We proberen de leerlingen op een motiverende manier met taal bezig te laten zijn, zodat de taalverwerving op een natuurlijke manier verloopt. Daarom gebruiken we naast ‘klassieke’ methodes voor taalverwerving ook materialen en werkvormen die extra speels en uitdagend zijn : prentenboeken,
foto’s (al dan niet door de Ans zelfgemaakt), spelletjes, poppenkast, drama,…

We plaatsen een AN in een bepaalde klas, rekening houdend met de situatie op school en de leeftijd, sociale achtergrond en vooropleiding van de leerling. We proberen zo veel mogelijk het kind in zijn eigen leeftijdsgroep (of maximum 1 schooljaar lager) te plaatsen, ook al heeft hij of zij niet dezelfde taalvaardigheden als de klasgenoten. Ans die ver onder hun leeftijd zitten, voelen zich daar, net als andere kinderen, vaak emotioneel niet goed bij waardoor het leren ook moeizamer kan verlopen.

In het kader van de Ans-opvang willen we overleg organiseren (met klastitularis, zorgcoördinator en eventueel CLB-medewerker(s)) en ondersteuning bieden voor de klastitularis (bijvoorbeeld bij zoeken naar juiste aanpak en gebruik van materialen in de klas).

Contact met ouders vinden we heel belangrijk. Vier keer per schooljaar krijgen alle leerlingen een rapport. De Ans krijgen een doelenrapport waarop in verschillende rubrieken wordt aangegeven hoe de vorderingen van de leerling zijn. Door het gebruik van pictogrammen en indien mogelijk een persoonlijk oudercontact willen we dit rapport zo duidelijk mogelijk overbrengen aan de ouders. We proberen hen ook in te schakelen bij gebeurtenissen waar ook andere ouders uitgenodigd worden.

Anderstaligen die reeds langer bij ons op school zitten en niet meer naar de zorg- of onthaalklas komen, worden door de klastitularis van nabij gevolgd. Wanneer er sprake is van taal- of andere problemen die het gevolg zijn van de aanpassingen van onze taal, kunnen zij terug individueel begeleid worden door de zorgleerkracht. Het kan gaan om ondersteuning voor begrijpend lezen, spelling, uitspraak, enz…