Zo vullen we ‘zorg’ in

 

samen_sterk

 

Samen sterk

In onze school proberen we een zo intensief mogelijke zorg aan te bieden aan alle leerlingen.

Met zorg bedoelen we zorg die een leerkracht aan alle kleuters en leerlingen biedt om via kwaliteitsonderwijs optimale leerkansen na te streven.

Daarbij gaat naar kinderen met specifieke noden een bijzondere zorg uit. Niet alle kinderen hebben dezelfde mogelijkheden. Wij willen als school zo goed mogelijk met deze verschillen omgaan.

Om zo goed mogelijk te kunnen inspelen op de situatie van elk individu en om elk kind een zo vlotte en aangenaam mogelijke schoolloopbaan te laten verlopen, werd een eigen visie uitgeschreven door het team.

Zorgbeleid is een teamsport, geen éénmansgebeuren. Dit betekent dat ieder hierin zijn verantwoordelijkheid neemt. Binnen ons zorgbeleid spelen klasleerkracht, CLB, ambulante leerkrachten, zorgcoördinator en directie een belangrijke rol.

Wij kiezen er als school zeer bewust voor om de klasleerkracht te erkennen als spilfiguur van deze zorg.

De klastitularis wordt hierbij gesteund door de ambulante leerkrachten en de zorgcoördinator. Samenwerken en overleg zijn daarvoor van essentieel belang.

Het algemene zorgbeleid in de kleuterschool

Een kleuterklas heeft van nature een gedifferentieerd speel-leerklimaat. Dit wil zeggen dat elke kleuter volgens eigen noden en behoeften kan ontwikkelen.

Onze jonge kleuters krijgen veel tijd en kansen om te ontwikkelen op eigen tempo. We streven hierbij naar een optimaal welbevinden van elk kind. Dit doen we door te zorgen voor een warme, huiselijke, rustige sfeer. We creëren geborgenheid. Anderzijds zorgen we voor een optimale betrokkenheid. De kleuterjuf zal zorgen voor een rijk en gevarieerd aanbod, aangepast aan de individuele noden van elke kleuter. Welbevinden en betrokkenheid vormen de basis voor het nastreven van onze ontwikkelingsdoelen. De kleuterjuf zal elke bezorgdheid bespreken met de zorgcoördinator. Samen gaan ze op zoek naar mogelijkheden om hier mee aan de slag te gaan. Het is de kleuterjuf die in dit proces steeds centraal blijft staan. Bij deze jongste groep wordt twee dagen per week een kinderverzorgster ingezet die de juf ondersteund bij de verzorgingstaken.

Bij de oudere kleuters blijven welbevinden en betrokkenheid belangrijke pijlers. Als we tijdens het observeren merken dat kinderen moeilijkheden ondervinden bij een bepaald leerdomein, kan er gekozen worden om te gaan remediëren. Tijdens deze fase wordt er een stapje terug gezet, in kleine groepjes worden zaken ingeoefend die voor deze kinderen moeilijk lopen. De kleuterjuf wordt hierin ondersteund door zorgcoördinator en ambulante leerkracht. Er wordt wel steeds geopteerd om de remediëring klasintern te laten verlopen en te laten begeleiden door de klasjuf.

Anderzijds gaan we ook verrijking aanbieden. De zorgcoördinator werkt met deze kinderen in kleine groep. Zij krijgen in deze groep een aanzet tot een aantal uitdagingen die ze, dan gedurende de week die komt, in de klas uitvoeren onder begeleiding van de klasjuf. Bij remediëren en verrijken is een samenwerking tussen zorgcoördinator en kleuterleidster essentieel. Er is op regelmatige basis overleg met het CLB. Ook ouders worden steeds betrokken bij het ganse zorgtraject.

Als de ontwikkeling vast loopt en wij hebben geen antwoord binnen ons eigen team doen we beroep op externe partners. We streven ook hier naar een nauwe samenwerking. Door de opkomst van het M-decreet is er, door ondersteuning van specifieke begeleiders, de mogelijkheid om voor een kind een individueel traject uit te tekenen.

Het zorgbeleid in de lagere school

Wij kiezen er bewust voor om onze lessen zo in te richten dat er optimale binnenklasdifferentiatie is. Om elke leerling in de klas maximale leerkansen te geven en om positief om te gaan met verschillen tussen leerlingen en in niveau en in tempo werken wij dus zeer gedifferentieerd. Dit wil zeggen dat niet alle kinderen dezelfde inoefening maken. Zo zullen kinderen die meer uitleg nodig hebben, extra instructie krijgen en zullen zij enkel basisoefeningen maken, terwijl andere kinderen al starten met opdrachten;

Kinderen die meer uitdaging nodig hebben, krijgen ‘ander werk’. Dit is geen extra werk, maar er worden voor hen basisoefeningen geschrapt en in ruil krijgen zij moeilijkere, uitdagende denktaken om hun leer- en werkhouding te stimuleren.

Om deze differentiatie grondig te laten gebeuren, kiezen wij bijvoorbeeld voor de wiskundelessen in de eerste en tweede graad voor een onderwijsvorm die op dit vlak veel voordelen biedt: co-teaching.

Dit impliceert dat er een ambulante leerkracht mee in de klas komt tijdens deze les. Het inschakelen van een collega om klasondersteunend te werken creëert meer leerkansen voor de leerlingen. Zo kan de klastitularis extra oefenen met de kinderen die specifieke onderwijsbehoeften hebben.

Voor deze kinderen wordt dus de onderwijsomgeving aangepast. De leerkracht ondersteunt gericht, differentieert en dispenseert, voegt doelen toe of zorgt in sommige gevallen zelfs voor een individueel aangepast leertraject. Voor deze kinderen wordt dus verhoogde zorg gerealiseerd.

Wij al schoolteam realiseren deze zorg bij voorkeur binnen de klascontext. In een aantal gevallen wordt een individuele leerling of groepje leerlingen uit de klas gehaald om extra te oefenen bij de zorgjuf of zorcoördinator.

Wij kiezen hier bewust voor omdat wij van mening zijn dat de leerkracht de spilfiguur is van zorg.

Dit alles wordt continu begeleid en besproken met de zorgcoördinator die de leerkracht bijstaat in het organiseren van deze zorg.

Dit is een keuze die bewust en doordacht is genomen en die steunt op recent wetenschappelijk onderzoek en kadert binnen het huidige klimaat van het M-decreet (waar men hamert op inclusie van zoveel mogelijk kinderen). Een keuze ook die in ons recent inspectieverslag als zeer positief werd beoordeeld.

Samenwerking en overleg zijn bij deze manier van werken 2 essentiële pijlers. Vandaar frequent overleg tussen klasleerkrachten, zorgcoördinator en waar nodig het clb.

Soms kan dit ook betekenen dat wij als school beroep doen op ondersteuning van externe partners: therapeuten, GON- en ION-begeleiders of dat we voor sommige kinderen een eigen leertraject uitbouwen, aangepast aan zijn of haar mogelijkheden (curriculumdifferentiatie).

Bij dit alles staat het welbevinden van onze kinderen op de voorgrond en zien wij de ouders als een zeer belangrijke partner in het zorgtraject dat we aanbieden.

Om deze dagdagelijkse zorg te realiseren hanteren wij het zorgcontinuüm. Dit beschrijft, in 4 fasen, hoe het zorgbeleid in onze school is uitgebouwd.

CLB

GOK-acties

GOn-begeleiding